top


cicle formatiu de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
(rd 450/2010)

 

competència general

Desenvolupar, implantar, documentar i fer el manteniment d’aplicacions informàtiques multiplataforma, emprant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts. Ensenyament Bilingüe.

 

qualificacions professonals relacionades

  •       Programació amb llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió (IFC155_3 completa)
  •       Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals (IFC080_3 completa)
  •       Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients (IFC 363_3 incompleta)
  •       Programació de sistemes informàtics (IFC303_3 incompleta)

titulació

            Títol de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.


durada

La durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos. Durant el darrer trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball.


continguts del mòduls

primer curs:

sistemes informàtics (170 h)

Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa. Implantació de programari específic.

bases de dades (170 h + 30h mòdul en anglès)

Introducció a les bases de dades. Llenguatges SQL: DML i DDL.  Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental. Bases de dades objectes-relacionals.

programació (230 h)

Programació estructurada. Disseny modular. Fonaments de gestió de fitxers. Programació orientada a objectes (POO): Fonaments.  

POO. Llibreries de classes fonamentals.  POO.

Introducció a la persistència en BD.

llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació (120h)

Utilitzarem llenguatges de marca en entorns Web, publicarem, emmagatzemarem i recuperarem informació mitjançant tecnologies Web.

entorns de desenvolupament (90 h.)

Desenvolupament de programari. Optimització de programari. Introducció al disseny orientat a objectes.

 formació i orientació laboral (90 h)

Normativa laboral i seguretat social, tipus de contractes, principis d’economia i mercat de treball. Prevenció de riscos laborals.

 

segon curs:

Desenvolupament d’interfícies . (125 h.)

Genera interfícies gràfiques d’usuari mitjançant editors visuals. Genera interfícies gràfiques d’usuari basades en XML. Crea components visuals valorant i emprant eines específiques. Documenta aplicacions. Prepara aplicacions per la seva distribució. Avalua el funcionament d’aplicacions. 

Programació multimèdia i dispositius mòbils. (85 h.)

Aplica tecnologies de desenvolupament per a dispositius mòbils avaluant les seves característiques i capacitats. Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils analitzant i fent servir les tecnologies i llibreries específiques. Desenvolupa jocs 2D i 3D senzills fent servir motors de jocs.

Programació de serveis i processos. (70 h.) 

Desenvolupa aplicacions compostes per diversos processos reconeixent i aplicant principis de programació paral·lela. Desenvolupa aplicacions compostes per diversos fils d’execució analitzant i aplicant llibreries específiques del llenguatge de programació. Programa mecanismes de comunicació en xarxa emprant sòcols i analitzant l’escenari d’execució. Protegeix les aplicacions i les dades definint i aplicant criteris de seguretat en l’accés, emmagatzematge i transmissió de la informació.

Sistemes de gestió empresarial . (95 h.) 

Identifica sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients (ERP-CRM). Implanta sistemes ERP-CRM. Realitza operacions de gestió i consulta de la informació seguint les especificacions de disseny i utilitzant les eines proporcionades pels sistemes ERPCRM. Adapta sistemes ERP-CRM.

Accés a dades (125 h.)

Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en fitxers. Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en bases de dades relacionals Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades natives XML. Programa components d’accés a dades

empresa i iniciativa emprenedora (60 h)

Desenvolupar les capacitats per crear una petita empresa, realitzant tasques de gestió administrativa i financera.

formació en centres de treball i projecte del cicle(400 h.+ 40 h.)

Pràctiques formatives en empreses durant el tercer trimestre. Dissenyarem projectes planificant la seva posada a punt i execució, documentant totes les fases del projecte.


sortides professionals

• Analista programador o programadora

• Programador o programadora

• Gestor o gestora de projectes 

 

continuació d'estudis

Accés directe als ensenyaments que condueixen a títols universitaris de grau, en les condicions d’admissió establertes.

 

per a més informació

Dirigiu-vos a qualsevol membre del departament d'Informàtica

 

REQUISITS D’ACCÉS

a) Títol de batxillerat LOGSE o LOE. Batxillerat experimental. COU o PREU. Tècnic especialista, Tècnic superior. Títol universitari. Altres títols equivalents a algun dels anteriors a efectes acadèmics. (Accés via batxiller).

b) Accés amb un títol de grau mitjà més la superació del curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior (accés via títol de grau mitjà i curs específic a grau superior).

c) Accés mitjançant la superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova, de conformitat amb la normativa vigent. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (Accés per altres vies).

 

COMPETÈNCIA GENERAL

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, facilitat d’us i qualitat exigits pels estàndards establerts. Ensenyament Bilingüe.

 

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS RELACIONADES.

-       Desenvolupament d’aplicacions en tecnologies web (IFC154_3)

-       Programació amb llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió (IFC155_3)

-       Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals (IFC 080_3)

 

TITULACIÓ

            Títol de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’aplicacions web.

 

DURADA

            La durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos. Durant el darrer trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball.

 

CONTINGUTS DELS MÒDULS

 

PRIMER CURS

v  Sistemes informàtics. (170 h.)

Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa. Implantació de programari específic.

 

v  Bases de dades. (170 h +30h Mòdul en anglès.)

 Introducció a les bases de dades. Llenguatges SQL: DML i DDL.  Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental. Bases de dades objectes-relacionals

 

v  Programació. (230 h.)

Programació estructurada. Disseny modular. Fonaments de gestió de fitxers. Programació orientada a objectes(POO): Fonaments.  POO. Llibreries de classes fonamentals.  POO. Introducció a la persistència en BD.

 

v  Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació. (120h)

Utilitzarem llenguatges de marca en entorns Web, publicarem, emmagatzemarem i recuperarem informació mitjançant tecnologies Web.

 

v  Entorns de desenvolupament. (90 h.)

Desenvolupament de programari. Optimització de programari. Introducció al disseny orientat a objectes.

 

v  Formació i Orientació Laboral. (90 h.)

Normativa laboral i seguretat social, tipus de contractes, principis d’economia i mercat de treball. Prevenció de riscos laborals.

 

             SEGON CURS

v  Desenvolupament web en entorn client. (125 h.)

Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. Estructures definides pel programador: Objectes. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d’objectes del document. Comunicació asíncrona client-servidor

 

v  Desenvolupament web en entorn servidor. (160 h.)

Desenvolupament web en entorn servidor. Generació dinàmica de pagines web. Tècniques d’accés a dades. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrids..

 

v  Desplegament d’aplicacions web. (90 h.) 

Servidors web i de transferència de fitxers. Servidors d’aplicacions web. Desplegament d’aplicacions web. Control de versions i documentació.

 

v   Disseny d’interfícies web. (125 h.)

Disseny de la interfície. Estils. Elements multimèdia: creació i integració. Accessibilitat i usabilitat.

 

v  Empresa i iniciativa emprenedora. (60 h.)

Desenvolupar les capacitats per crear una petita empresa, realitzant tasques de gestió administrativa i financera.

 

v  Formació en Centres de treball i projecte del cicle. (400 h.)

Pràctiques formatives en empreses durant el tercer trimestre. Dissenyarem projectes planificant la seva posada a punt i execució, documentant totes les fases del projecte.

 

v  Projecte en desenvolupament d’aplicacions web. (40 h.)


SORTIDES PROFESSIONALS

Programador Web.

Programador Multimedia.

      Desenvolupador d’aplicacions en entorn web.

 

CONTINUACIÓ D’ESTUDIS

Accés directe als ensenyaments que condueixen a títols universitaris de grau, en les condicions d’admissió establertes.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ

Dirigiu-vos a qualsevol membr
 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!