top


cicle formatiu de desenvolupament d'aplicacions web
(rd 686/2010)

 

competència general

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, facilitat d’us i qualitat exigits pels estàndards establerts. Ensenyament Bilingüe.

 

qualificacions professonals relacionades

-     Desenvolupament d’aplicacions en tecnologies web (IFC154_3)

-    Programació amb llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió (IFC155_3)

-    Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals (IFC 080_3)

 

titulació

            Títol de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’aplicacions web.


durada

La durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos. Durant el darrer trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball.


continguts del mòduls

primer curs:

sistemes informàtics (170 h)

Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa. Implantació de programari específic.

bases de dades (170 h + 30h mòdul en anglès)

Introducció a les bases de dades. Llenguatges SQL: DML i DDL.  Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental. Bases de dades objectes-relacionals.

programació (230 h)

Programació estructurada. Disseny modular. Fonaments de gestió de fitxers. Programació orientada a objectes (POO): Fonaments.  

POO. Llibreries de classes fonamentals.  POO.

Introducció a la persistència en BD.

llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació (120h)

Utilitzarem llenguatges de marca en entorns Web, publicarem, emmagatzemarem i recuperarem informació mitjançant tecnologies Web.

entorns de desenvolupament (90 h.)

Desenvolupament de programari. Optimització de programari. Introducció al disseny orientat a objectes.

 formació i orientació laboral (90 h)

Normativa laboral i seguretat social, tipus de contractes, principis d’economia i mercat de treball. Prevenció de riscos laborals.

 

segon curs:

desenvolupament web en entorn client (125 h)

Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. Estructures definides pel programador: Objectes. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d’objectes del document. Comunicació asíncrona client-servidor.

desenvolupament web en entorn servidor (160 h)

Desenvolupament web en entorn servidor. Generació dinàmica de pagines web. Tècniques d’accés a dades. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrids.

desplegament d’aplicacions web (90 h) 

Servidors web i de transferència de fitxers. Servidors d’aplicacions web. Desplegament d’aplicacions web. Control de versions i documentació.

disseny d’interfícies web (125 h)

Disseny de la interfície. Estils. Elements multimèdia: creació i integració. Accessibilitat i usabilitat.

empresa i iniciativa emprenedora (60 h)

Desenvolupar les capacitats per crear una petita empresa, realitzant tasques de gestió administrativa i financera.

formació en centres de treball i projecte del cicle(400 h.+ 40 h.)

Pràctiques formatives en empreses durant el tercer trimestre. Dissenyarem projectes planificant la seva posada a punt i execució, documentant totes les fases del projecte.


sortides professionals

Programador Web.

Programador Multimedia.

      Desenvolupador d’aplicacions en entorn web.

 

continuació d'estudis

Accés directe als ensenyaments que condueixen a títols universitaris de grau, en les condicions d’admissió establertes.

 

per a més informació

Dirigiu-vos a qualsevol membre del departament d'Informàtica

 

REQUISITS D’ACCÉS

a) Títol de batxillerat LOGSE o LOE. Batxillerat experimental. COU o PREU. Tècnic especialista, Tècnic superior. Títol universitari. Altres títols equivalents a algun dels anteriors a efectes acadèmics. (Accés via batxiller).

b) Accés amb un títol de grau mitjà més la superació del curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior (accés via títol de grau mitjà i curs específic a grau superior).

c) Accés mitjançant la superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova, de conformitat amb la normativa vigent. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (Accés per altres vies).

 

COMPETÈNCIA GENERAL

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, facilitat d’us i qualitat exigits pels estàndards establerts. Ensenyament Bilingüe.

 

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS RELACIONADES.

-       Desenvolupament d’aplicacions en tecnologies web (IFC154_3)

-       Programació amb llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió (IFC155_3)

-       Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals (IFC 080_3)

 

TITULACIÓ

            Títol de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’aplicacions web.

 

DURADA

            La durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos. Durant el darrer trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball.

 

CONTINGUTS DELS MÒDULS

 

PRIMER CURS

v  Sistemes informàtics. (170 h.)

Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa. Implantació de programari específic.

 

v  Bases de dades. (170 h +30h Mòdul en anglès.)

 Introducció a les bases de dades. Llenguatges SQL: DML i DDL.  Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental. Bases de dades objectes-relacionals

 

v  Programació. (230 h.)

Programació estructurada. Disseny modular. Fonaments de gestió de fitxers. Programació orientada a objectes(POO): Fonaments.  POO. Llibreries de classes fonamentals.  POO. Introducció a la persistència en BD.

 

v  Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació. (120h)

Utilitzarem llenguatges de marca en entorns Web, publicarem, emmagatzemarem i recuperarem informació mitjançant tecnologies Web.

 

v  Entorns de desenvolupament. (90 h.)

Desenvolupament de programari. Optimització de programari. Introducció al disseny orientat a objectes.

 

v  Formació i Orientació Laboral. (90 h.)

Normativa laboral i seguretat social, tipus de contractes, principis d’economia i mercat de treball. Prevenció de riscos laborals.

 

             SEGON CURS

v  Desenvolupament web en entorn client. (125 h.)

Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. Estructures definides pel programador: Objectes. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d’objectes del document. Comunicació asíncrona client-servidor

 

v  Desenvolupament web en entorn servidor. (160 h.)

Desenvolupament web en entorn servidor. Generació dinàmica de pagines web. Tècniques d’accés a dades. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrids..

 

v  Desplegament d’aplicacions web. (90 h.) 

Servidors web i de transferència de fitxers. Servidors d’aplicacions web. Desplegament d’aplicacions web. Control de versions i documentació.

 

v   Disseny d’interfícies web. (125 h.)

Disseny de la interfície. Estils. Elements multimèdia: creació i integració. Accessibilitat i usabilitat.

 

v  Empresa i iniciativa emprenedora. (60 h.)

Desenvolupar les capacitats per crear una petita empresa, realitzant tasques de gestió administrativa i financera.

 

v  Formació en Centres de treball i projecte del cicle. (400 h.)

Pràctiques formatives en empreses durant el tercer trimestre. Dissenyarem projectes planificant la seva posada a punt i execució, documentant totes les fases del projecte.

 

v  Projecte en desenvolupament d’aplicacions web. (40 h.)


SORTIDES PROFESSIONALS

Programador Web.

Programador Multimedia.

      Desenvolupador d’aplicacions en entorn web.

 

CONTINUACIÓ D’ESTUDIS

Accés directe als ensenyaments que condueixen a títols universitaris de grau, en les condicions d’admissió establertes.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ

Dirigiu-vos a qualsevol membr
 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!