top


cicle formatiu de gestió administrativa
(rd 1631/2009)


competència general

realitzar activitats de recolzament en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en les empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de riscos laborals i protecció ambiental


durada

la durada del cicle és de 2.000 hores, organitzat en dos cursos. el primer és de 960 hores i el segon de 1040, de les quals 400 hores, durant el darrer trimestre es dediquen a la formació en centres de treball

titulació

títol de Tècnic en Gestió Administrativa


qualificacions professionals completes

 • activitats administratives de recepció i relació amb el client (adg307_2)
 • activitats de gestió administrativa (adg308_2)

mòduls

 • comunicació empresarial i atenció al client. Aprendre a seleccionar tècniques de comunicació empresarial i transmissió de comunicació oral i escrita. Realitzar l’arxiu de la informació. Reconeixement de les necessitats del client i atenció a les seves consultes, queixes i reclamacions, sempre aplicant procediments de qualitat per a la potenciació de la imatge de l’empresa. (160 h)
 • operacions administratives de compravenda. Realitzar càlculs de preus de venda, compra i descomptes. Confeccionar documents administratius de les operacions de compravenda. Realitzar liquidacions de les obligacions fiscals. Controlar les existències del magatzem. Tramitació de cobraments i pagaments. (120 h)
 • empresa i administració. Analitzar els processos d’innovació empresarial. Estudiar el concepte jurídic d’empresa i empresari, així com el sistema tributari i obligacions fiscals. Donar a conèixer l’estructura funcional i jurídica de l’administració pública i les seves relacions amb l’empresa, així com, la gestió de tota la documentació davant l’administració. (100 h)
 • tractament informàtic de la informació. Aprendre a utilitzar correctament i en destresa el teclat informàtic i a instal·lar i actualitzar aplicacions informàtiques. Elaborar documents i plantilles amb fulls de càlcul i processadors de textos, així com utilitzar bases de dades. Elaborar presentacions amb integració d’imatges i vídeos. Aprendre a gestionar el correu i l’agenda electrònica (230 h)
 • tècnica comptable. Estudiar el patrimoni empresarial i la metodologia comptable. Conèixer els PGC de Pimes i aprendre a comptabilitzar els fets econòmics bàsics. Aprendre a utilitzar aplicacions informàtiques de comptabilitat. (100 h)
 • anglès. Analitzar i produir missatges orals. Emetre i interpretar missatges escrits. Identificar i interpretar els elements culturals més significatius dels països de parla anglesa (160 h)

 • formació i orientació laboral. Analitzar la recerca activa d’ocupació i la gestió del conflicte i equips de treball. Estudiar el distints tipus de contractes de treball i les relacions amb la Seguretat social. Aprendre a avaluar el riscos professionals i laborals, així com, l’aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa. (90 h)

 • operacions administratives de recursos humans. Estudiar la tramitació administrativa dels processos de captació i selecció de personal. Aprendre a confeccionar contractes laborals i nòmines. Elaborar documentació en relació a les incidències laborals, sempre aplicant procediments de qualitat de gestió integrals de recursos humans. (150 h)

 • tractament de la documentació comptable. Aprendre a preparar documentació de suport dels fets econòmics i fer el seu registre comptable. Realitzar les operacions de comptabilització d’un exercici complet i fer les oportunes comprovacions de comptes. (150 h)
 • empresa a l’aula. Estudiar les característiques del projecte de l’empresa a l’aula. Organitzar la gestió de l’activitat tant pel que fa a la documentació, a les politiques comercials i màrqueting i als recursos humans. Aprendre a treballar en equip. (170 h)
 • formació en centres de t reball . Identificar l’estructura i organització de l’empresa. Aplicar hàbits ètics i laborals. Elaborar la documentació encomanada. Realitzar tots els tràmits, gestions i registres administratius propis del lloc de treball. Realitzar tasques de venda, promoció del producte de l’empresa i atenció als clients. (400 h)

sortides professionals

el perfil professional d’aquest cicle formatiu està adaptat a la realització de treballs d’auxiliar administratiu en tota classe d’entitats, tant públiques com privades, per exemple: oficines del Govern Balear, Ajuntaments, INEM, Hisenda, Seguretat Social, empreses de qualsevol sector i activitat (hoteleria, calçat, banca, caixes d’estalvi, assessories, informàtica...)


continuació d'estudis

 • qualsevol altre cicle de grau mitjà
 • amb 18 anys, mitjançant prova d'accés (només part comuna) o curs d'accés, accés a cicles de grau superior de la família professional d'administració
 • batxillerat

per a més informació

vos podeu adreçar al cap de la família professional d'administració

 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!