top


batxillerat de ciències i tecnologia

itinerari científic-tecnològic

matèries
1r curs
2n curs

comunes

llengua catalana
ll
engua castellana
anglès
educació física
filosofia
r
eligió/estudi

llengua i literatura catalana
l
lengua i literatura castellana
anglès
h
istòria
història de la filosofia

de modalitat

matemàtiques I
física i química
dibuix tècnic I

matemàtiques II
física
triar-ne una entre:
d
ibuix t ècnic II
tecnologia industrial II
mecànica
electrotècnia

optatives

tecnologia industrial I
biologia i geologia

c
iència, tecnologia i societat
tecnologia de la informació economia
tècniques experimentals
alemany I
estada a empreses

dibuix tècnic II
química

ciències de la terra i del medi ambient
biologia
electrotècnia
mecànica
tecnologia industrial II
principis fonamentals d'electrònica
alemany II
geologia

 

itinerari tecnologia industrial

matèries
1r curs
2n curs

comunes

llengua catalana
llengua castellana
anglès
educació física
filosofia
religió/estudi

llengua i literatura catalana
llengua i literatura castellana
anglès
història
història de la filosofia

de modalitat

matemàtiques
física i química
tecnologia industrial I

tecnologia industrial II
triar-ne dues entre:
mecànica
electrotècnia
dibuix tècnic II
matemàtique
s II
física

optatives

dibuix tècnic I
biologia i geologia

ciència, tecnologia i societat
t
ecnologia de la informació
economia
tècniques experimentals
alemany I
estada a empreses
dibuix tècnic II
electrotècnia
ciències de la terra i del medi
ambient
d
ibuix tècnic
química
física
matemàtiques II
biologia
mecànica
prinicipis fonamentals d'electrònica
alemany II
geologia

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!