top


cicle formatiu de sistemes electrotècnics i automatitzats
(Rd 1127/2010)


competència general

tècnics capaços de desenvolupar projectes i gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques, dins l’àmbit del reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT). També supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el seu funcionament, la seva qualitat i seguretat i la conservació del medi ambient.


durada

la durada del cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos acadèmics


titulació

títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats


qualificacions professionals completes

 • gestió i supervisió del muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctrics en l’entorn d’edificis (ele382_3)
 • desenvolupament de projectes d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb finalitats especials (ele259_3)
 • gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior (ele385_3)


continguts dels mòduls

primer curs

 • documentació tècnica en les instal·lacions elèctriques. Formació que permet assolir les funcions de desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques, que s'aplica a tots els tipus d'instal·lacions relacionades amb el perfil professional del títol. (105 h)
 • sistemes i circuits elèctrics. Aquest mòdul professional dóna resposta a la necessitat de proporcionar una base teòrica i pràctica per a la comprensió dels paràmetres, principis de funcionament i característiques de: equips electrònics, màquines de corrent altern i corrent continu, instal·lacions domòtiques, automatismes, i instal·lacions solars fotovoltaiques. (130 h)
 • desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació. Desenvolupament de les funcions de disseny i definició aplicats a processos relacionats amb centres de transformació i xarxes de distribució de baixa tensió. (130 h)
 • configuració d'instal·lacions domòtiques i automàtiques.* Definició, configuració, i dimensionat de les instal·lacions automatitzades en habitatges iedificis, així com d'instal·lacions automatitzades en la indústria. (155 h)
 • configuració d'instal·lacions elèctriques.* Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a desenvolupar les funcions de disseny i definició, i s'aplica en els processos relacionats amb instal·lacions elèctriques de BT en l'entorn d'edificis amb finalitats especials, instal·lacions d'enllumenat exterior i solars fotovoltaiques. (155 h)
 • gestió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques. Desenvolupament de funcions de gestió, supervisió del muntatge i manteniment, així com la verificació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en l'entorn d'edificis; tant en les instal·lacions d'enllaç, en l'interior d'habitatges, locals de pública concurrència i ús industrial. (105 h)
 • formació i orientació laboral. Aquest mòdul professional conté la formació necessària per que l'alumne pugui inserir-se en el món laboral i desenvolupar la seva carrera professional en el sector. (90 h)
 • horari reservat pel mòdul impartit en anglès (90 h)

segon curs

 • processos en instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions.* Capacita per a desenvolupar funcions de disseny, desenvolupament, supervisió i manteniment d'una instal·lació de recepció i distribució de senyals de telefonia, ràdio i televisió (130 h)
 • tècniques i processos en instal·lacions elèctriques.* Formació necessària per a desenvolupar les funcions de supervisió del muntatge i manteniment, així com la verificació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en l'entorn de edificis; tant en la instal·lació d'enllaç, interior d'habitatges i locals de pública concurrència, així com xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat públic. (190 h)
 • tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques.* Desenvolupament deles funcions de definició, planificació, programació, control i execució de la producció, i s'aplica en les processos de muntatge i manteniment relacionats amb les instal·lacions elèctriques industrials automatitzades. (180 h)
 • empresa i iniciativa emprenedora. Formació necessària per a desenvolupar la pròpia iniciativa en l'àmbit empresarial, l'auto-ocupació, l'assumpció de responsabilitats i funcions en la feina per compte d'altri.(60 h)
 • horari reservat pel mòdul impartit en llengua anglesa (40 h)
 • formació en centres de treball. Contribueix a completar les competències i objectius generals propis d'aquest títol que s'han realitzat en el centre educatiu o a desenvolupar les competències característiques difícils d'aconseguir en el centre educatiu. (400 h)
 • projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats. Aquest mòdul professional complementa la formació establerta per la resta dels mòduls professionals que integren el títol en les funcions d'anàlisi del context, disseny del projecte i organització de la execució. (40 h)

*mòduls susceptibles de ser impartits en llengua anglesa (un a primer i un a segon curs)


sortides professionals

 • tècnic en projectes electrotècnics
 • projectista electrotècnic
 • projectista d’instal·lacions electrotècniques en BT per a edificis i per a locals especials
 • projectista d’instal·lacions d’enllumenat exterior
 • projectista de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica en MT i CT
 • projectista d’instal·lacions d’antenes i de telefonia per a habitatges i edificis
 • coordinador tècnic d’instal·lacions electrotècniques de BT per els edificis
 • tècnic de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades
 • tècnic supervisor d’instal·lacions d’enllumenat exterior
 • cap d’obres en instal·lacions electrotècniques
 • cap d’equip en instal·lacions electrotècniques de BT i enllumenat exterior
 • coordinador tècnic de xarxes elèctriques de BT i enllumenat exterior
 • tècnic en supervisió, verificació i control d’equips en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior
 • cap d’obra en xarxes elèctriques de distribució en BT i enllumenat exterior
 • encarregat d’obra en xarxes elèctriques de distribució en BT i enllumenat exterior
 • cap d’equip d’instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució en BT i enllumenat exterior
 • gestor del manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució en BT i enllumenat exterior
 • gestor del manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior

continuació d'estudis

accés directe als ensenyaments que condueixen a títols universitaris de grau, en les condicions d’admissió establertes


per a més informació

vos podeu adreçar al cap de la família professional d'electricitat i electrònica

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!